Określenie wymagań

Pierwszym etapem przy każdym projekcie informatycznym jest określenie wymagań.

Nie da się przecenić dobrze zdefiniowanych wymagań podczas realizacji projektu informatycznego.

Zarządzanie wymaganiami to inaczej dziedzina zajmująca się działaniami mającymi na celu przełożenie potrzeb lub oczekiwań użytkowników w stosunku do konstruowanej, fizycznej realizacji produktu końcowego.

Wymagania przekazywać mogą różne osoby, zainteresowanych powstaniem lub modyfikacją określonego produktu (mogą to być użytkownicy, klienci, zarząd firmy). Zależnie od kontekst danego wymagania, możemy określić je jako wymaganie użytkownika, biznesowe, funkcjonalne, techniczne czy procesu wytwarzania.

Cele

Cele projektu, określają to, co chcielibyśmy osiągnąć w wyniku realizacji projektu, przedstawiają pożądany stan w przyszłości. Są one jednym z najważniejszych czynności, które należy wykonać.

Zasada SMART

Jest to zasada która informuje nas jak powinny wyglądać cele. Jest to akronim z języka angielskiego oznaczający:

  • S (Specific)- skonkretyzowane, cele, które są zrozumiałe dla całego zespołu
  • M (Measurable)- mierzalne, cele są możliwe do zmierzenia po przez odpowiednie wskaźniki
  • A (Achievable)- akceptowalne, cele muszą być zaakceptowane przez zespół projektowy
  • R (Realistic)- realne, cele nie powinny przekraczać możliwości i zasobów zespołu
  • T (Time-bound)- terminowe, cele muszą być realizowane zgodnie z harmonogramem.

Jak można wyczytać z samej nazwy, projekt musi mieć jasno określony i zaakceptowany cel, którego osiągnięcie jest możliwe do osiągnięcia przy zasobach zespołu projektowego.

Cele powinny być zrozumiałe, zarówno dla zespołu projektowego jak i klienta, oraz odbiorcy.

Proces zbierania wymagań

image00

Wymagania biznesowe są to opisane cele biznesowe firmy, które mają być osiągnięte dzięki tworzonemu oprogramowaniu. Zwykle tworzy go klient przed rozpoczęciem projektu.

Następnie czasami powstaje tzw.  dokument wizji, czyli dokument inicjujący projekt. W nim zawierają się wymagania biznesowe, wizja rozwiązania, zakres i ograniczenia oraz kontekst biznesowy.

Gdy projekt zostanie zatwierdzony przechodzimy do właściwej fazy zbierania wymagań użytkowników. Zazwyczaj są to spotkania na których analitycy tworzą przypadki użycia jak również makiety (prototypy) interfejsu użytkownika.

Wraz z wymaganiami użytkownika zbierane są inne wymagania w tym niefunkcjonalne (np. określenie poziomu dostępności aplikacji, czas przechowywania danych w bazie danych).
Wszystkie wymagania są razem zbierane do finalnego dokumentu Specyfikacji Wymagań (SRS – Software Requirements Specification).

Andrzej Urbanowicz

Więcej na:  Fabryka Projektów CdV

Bibliografia

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s